• All
  • MOLUSKISIDA
  • INSEKTISIDA
  • FUNGISIDA
  • HERBISIDA
  • HERBISIDA TERBATAS

BENTAN 45 WP

-> Jenis : MOLUSKISIDA

-> Bahan Aktif : Fentin Asetat : 45%

-> No Pendaftaran : RI. 01050120041954

-> Brosur : Bentan 45 WP.pdf

BENTAN 60 WP

-> Jenis : MOLUSKISIDA

-> Bahan Aktif : Fentin Asetat : 60%

-> No Pendaftaran : RI. 03050120124346

-> Brosur : Bentan 60 WP.pdf

BENTAN PLUS 80 WP

-> Jenis : MOLUSKISIDA

-> Bahan Aktif : Fentin Asetat : 80%

-> No Pendaftaran : RI. 01050120206602

-> Brosur : Bentan Plus 80 WP.pdf

ABATEN 18 EC

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Abamektin : 18 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01010120175666

-> Brosur : (19012023025215)-brosur abaten 18 EC.pdf

LARBAN 550 EC

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Klorpirifos : 500 g/l + Sipermetrin : 50 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01010120124476

-> Brosur : Larban 550 EC.pdf

MYLTOP 25 WP

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Metomil : 25%

-> No Pendaftaran : RI. 01010120041988

-> Brosur : Myltop 25 WP.pdf

MYLTOP 40 SP

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Metomil : 40%

-> No Pendaftaran : RI. 01010120144914

-> Brosur : Myltop 40 SP.pdf

SILDOK 50 EC

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Beta siflutrin : 50 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01010120113922

-> Brosur : Sildok 50 EC.pdf

TRIDAMEX 36 EC

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Abamektin : 36 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01010120113927

-> Brosur : Tridamex 36 EC.pdf

TRIDASAN 600 EC

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Fentoat : 600 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01010120124531

-> Brosur : Tridasan 600 EC.pdf

TRIDATRIN 250 EC

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Sipermetrin : 250 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01010120124396

-> Brosur : Tridatrin 250 EC.pdf

TRIDOR 30 WP

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Imidakloprid : 30%

-> No Pendaftaran : RI. 01010120175719

-> Brosur : Tridor 30 WP.pdf

TRIGON 25 EC

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Lamda sihalotrin : 25 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01010120031881

-> Brosur : (19012023030650)-Brosur Trigon 25 EC.pdf

TRIPAS 250 EC

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Klorfenapir : 250 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01010120144922

-> Brosur : Tripas 250 EC.pdf

TRIPO 450 SL

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Dimehipo : 450 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01010120175931

-> Brosur : Tripo 450 SL.pdf

TRISAGRA 30 EC

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Acetamiprid : 30 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01010120042024

-> Brosur : Trisagra 30 EC.pdf

TRIZIN 35 WP

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Imidakloprid : 25% + Buprofezin : 10%

-> No Pendaftaran : RI. 01010120145027

-> Brosur : Trizin 35 WP.pdf

BENTIN 10 WP

-> Jenis : INSEKTISIDA

-> Bahan Aktif : Abamektin : 10%

-> No Pendaftaran : RI.01010120217192

-> Brosur : (19012023144523)-Brosur Bentin 10 WP.pdf

BENDAS 50 WP

-> Jenis : FUNGISIDA

-> Bahan Aktif : Karbendazim : 50%

-> No Pendaftaran : RI. 01020120031808

-> Brosur : Bendas 50 WP.pdf

BENDAS PLUS 40/20 WP

-> Jenis : FUNGISIDA

-> Bahan Aktif : Karbendazim : 40% + Thiram : 20%

-> No Pendaftaran : RI. 01020120206896

-> Brosur : Bendas Plus 40.20 WP.pdf

TRICURE 430 SC

-> Jenis : FUNGISIDA

-> Bahan Aktif : Tebukonazol : 430 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01020120144921

-> Brosur : Tricure 430 SC.pdf

TRIDAZEB 80 WP

-> Jenis : FUNGISIDA

-> Bahan Aktif : Mankozeb: 80%

-> No Pendaftaran : RI. 01020120124397

-> Brosur : Tridazeb 80 WP.pdf

TRIDANIL 50 WP

-> Jenis : FUNGISIDA

-> Bahan Aktif : Simoksanil 50%

-> No Pendaftaran : RI. 01020120124395

-> Brosur : Tridanil 50 WP.pdf

TRIDAZOL 150/150 EC

-> Jenis : FUNGISIDA

-> Bahan Aktif : Difenokonazol : 150 g/l + Propikonazol : 150 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01020120124398

-> Brosur : Tridazol 150.150 EC.pdf

TRILONIL 80 WP

-> Jenis : FUNGISIDA

-> Bahan Aktif : Klorotalonil : 80%

-> No Pendaftaran : RI. 01020120175720

-> Brosur : Trilonil 80 WP.pdf

TRYLAXYL 35 WP

-> Jenis : FUNGISIDA

-> Bahan Aktif : Metalaksil : 35%

-> No Pendaftaran : RI. 01020120175721

-> Brosur : Trylaxyl 35 WP.pdf

TRYMEXYL 8/64 WP

-> Jenis : FUNGISIDA

-> Bahan Aktif : Metalaksil : 8% + Mankozeb : 64%

-> No Pendaftaran : RI. 01020120031941

-> Brosur : Trymexyl 8.64 WP.pdf

TRIZOBIN 200/150 SC

-> Jenis : FUNGISIDA

-> Bahan Aktif : Azoksistrobin 200 g/l Difenokonazol 150 g/l

-> No Pendaftaran : RI.01020120206871

-> Brosur : (14062023072715)-Brosur Trizobin Comp.pdf

TRIDA UP 485 SL

-> Jenis : HERBISIDA

-> Bahan Aktif : Isopropil amina glifosat : 485 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01030120124530

-> Brosur : Trida Up 485 SL.pdf

TRIDALLY 24 WG

-> Jenis : HERBISIDA

-> Bahan Aktif : Metil metsulfuron : 24%

-> No Pendaftaran : RI. 01030120124394

-> Brosur : Tridally 24 WG.pdf

TRIDOMINE 400 SC

-> Jenis : HERBISIDA

-> Bahan Aktif : Natrium Bispiribak : 400 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01030120206784

-> Brosur : Tridomine 400 SC.pdf

GLUFOSSIN 220 SL

-> Jenis : HERBISIDA

-> Bahan Aktif : Amonium glufosinat 220 g/l

-> No Pendaftaran : RI.01030120227523

-> Brosur : (18122023035319)-Brosur Glufossin 220 SL.pdf

TRIDAXONE 135 SL

-> Jenis : HERBISIDA TERBATAS

-> Bahan Aktif : Parakuat diklorida : 135 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01030120206699

-> Brosur : Tridaxone 135 SL.pdf

TRIDAXONE 276 SL

-> Jenis : HERBISIDA TERBATAS

-> Bahan Aktif : Parakuat diklorida : 276 g/l

-> No Pendaftaran : RI. 01030120042176

-> Brosur : Tridaxone 276 SL.pdf